rusnoparada.sk

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

                 Návštevníci podujatia sú povinní dodržiavať tento “Návštevný poriadok” a riadiť sa ním. V prípade nedodržiavania tohto poriadku si organizátor vyhradzuje právo vyviesť návštevníkov z areálu podujatia. Návštevný poriadok je dostupný k nahliadnutiu pri hlavnom vstupe do areálu a je zverejnený na internetovej stránke podujatia www.rusnoparada.sk.

1. Platí prísny zákaz nosenia alkoholu, omamných látok, sklených nádob a fliaš, pyrotechnických predmetov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť, drog, psychotropných látok, horľavín a zbraní akéhokoľvek druhu do priestorov podujatia! 

2. Vstup je povolený len s platnou vstupenkou. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup na podujatie komukoľvek, a v prípade takéhoto odopretia po zakúpení vstupenky túto cenu vstupenky organizátor preplatí.

3. Organizátor si vyhradzuje právo vyviesť návštevníkov, ktorí porušujú návštevný poriadok z areálu podujatia. 

4. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.

5. Oprávneným vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas podujatia alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité v budúcich propagačných materiáloch a to bez peňažnej náhrady.

6. Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do areálu podujatia, s výnimkou vodiacich psov.

7. V areáli podujatia je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora. V areáli podujatia je prísne zakázaná akýkoľvek propagácia politických strán a hnutí akoukoľvek aktívnou či pasívnou formou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

         Podujatie RUŠŇOPARÁDA sa koná v rušňovom depe Železničnej spoločnosti Slovensko. V areáli sa nachádzajú koľajiská, na ktorých je aj počas podujatia vykonávaný pohyb železničných koľajových vozidiel. Dodržujte preto tieto bezpečnostné pokyny.

1. Nevstupujte za bezpečnostnú pásku alebo do priestorov označených zákazom vstupu. Vstup do objektov bez sprievodu oprávnenej osoby je prísne zakázaný.

2. Nevstupujte do koľajiska! Aj počas Rušňoparády bude dochádzať k posunu vagónov či rušňov.

3. Pri vození na stanovištiach vopred určených rušňov sa riaďte pokynmi obsluhy.

4. Dbajte na zvýšenú ostražitosť a opatrnosť, dôsledne dávajte pozor na pohyb detí.

5. Pri detských atrakciách sa riaďte pokynmi prevádzkovateľov.

6. Nestúpajte na samotnú koľajnicu – môžete sa pošmyknúť! Nebehajte! Cez koľaje prechádzajte obozretne a vždy na vyznačených miestach.

7. Venujte pozornosť hláseniam moderátora.

8. V prípade straty dieťaťa alebo vecí, hláste sa vždy pri hlavnom pódiu vedľa točne.

9. Dôležité telefónne číslo: 112

Ak sa vy a vaše deti budete správať opatrne a zodpovedne, určite sa budete cítiť spokojne a bezpečne. Veríme, že sa vám na Rušňoparáde bude páčiť.